Helyi adózás

Építményadó adófizetési kötelezettségének változás bejelentése, bevallása és megszüntetése

Ügyintéző: Kasza László 
Email: kasza.laszlo@ozd.hu
Telefon: 48/574-178

Eljárás díja: illetékmentes
Illetékesség: Ózd közigazgatási területe.
Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, A helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Ügymenet és ügyintézéshez szükséges iratok

Az eljárás az ügyfél kezdeményezésére a „Bevallás az építményadóról” című formanyomtatvány kitöltésével
indul, az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül.
Adókötelezettség keletkezése:

A fizetendő adó összegéről és az esedékességről az adózó határozattal értesül.
Az adókötelezettség az építmény megszűnése, vagy elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg. Az építmény I. félévben történő megszűnése (lebontás vagy megsemmisülés) esetén az adókötelezettség a II. félévben szűnik meg. Az adókötelezettség megszűnéséről az adózó határozattal értesül.
Jogorvoslat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Nyomtatványok

Helyi iparűzési adó ügyintézése

Ügyintéző: Székelyné Gordos Ágnes
Email: szekelyne@ozd.hu
Telefon: 48/574-178

Eljárás díja: illetékmentes
Illetékesség: Ózd közigazgatási területe.
Vonatkozó jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, A helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Ügymenet és ügyintézéshez szükséges iratok

Az eljárás az ügyfél kezdeményezésére, a Helyi adók bejelentkezési, változás-bejelentési lapja megnevezésű formanyomtatvány benyújtásával indul, az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül . Az adózónak az adó kötelezettségét érintő változást - az Art.-ben meghatározott kivételekkel - az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie.
A helyi iparűzési adót és adóelőleget önadózással kell teljesíteni. Az adót a Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén  című nyomtatványon kell megállapítani és bevallani az adóévet követő év május 31-ig, vagy az adóbevallás különös szabályai szerint a bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül, továbbá a külön törvényben meghatározott határidőig.
A vállalkozó – Htv-ben meghatározott kitételekkel – az előleg fizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével az adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Előleg fizetési időszak: az adóév közben kezdő, átalakulással létrejött vállalkozások kivételével – a bevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.
Adóelőleg-részletek összege: az adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára bevallott pozitív különbözete, a második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele.
Az adózónak az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak helyi iparűzési adóelőlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészíteni, és a kiegészítésről bevallást tennie. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.
Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó köteles tevékenységének megkezdésekor köteles azt bejelenteni a Helyi adók bejelentkezési, változás-bejelentési lapja elnevezésű formanyomtatvány benyújtásával.
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig a Bevallás a helyi iparűzési adóról. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén formanyomtatványon kell bevallani és megfizetni.
Jogorvoslat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Nyomtatványok

Helyi adó, gépjárműadó, talajterhelési díj, bírság- és pótléktartozás megfizetésének mérséklése, fizetési könnyítésének (halasztás, részletfizetés), engedélyezése méltányosságból

Ügyintéző: Kormos Zoltánné
Email: kormos.zoltanne@ozd.hu
Telefon: 48/574-123

Eljárás díja:  Gazdálkodó szervezet által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetés könnyítésre adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000 Ft. Magánszemély és egyéni vállalkozás kérelme illetékmentes. Megfizetése átutalással az Ózd Város Önkormányzat 11734121-15350088-03470000 számú eljárási illeték számla javára.
Illetékesség: Ózd közigazgatási területe.
Vonatkozó jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény

Ügymenet és ügyintézéshez szükséges iratok

A méltányossági eljárás adós (magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet) kérelmére indul. Az adóhatóság:

A kérelem elbírálásához hivatalból megküldésre kerül:

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához megnevezésű formanyomtatvány, amelyhez – egyéni vállalkozó esetében – becsatolásra kerül a MELLÉKLET az egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához  megnevezésű formanyomtatvány is. Jogi személynek és egyéb szervezetnek megküldésre kerül az ADATLAP gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához  megnevezésű formanyomtatvány. A méltányossági eljárásban az „ADATLAP”-ok, illetve azok mellékleteinek adatai a kérelem indokának alapját képező tényállás tisztázását, a kérelem elbírálhatóságát, mielőbbi és megalapozott döntést hivatottak szolgálni.

Jogorvoslat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Nyomtatványok