október 29.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…...(…..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól

      Indoklás

      1. számú melléklet

2. napirend -Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (később kerül feltöltésre)

3. napirend - Javaslat megszüntető és alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések meghozatalára

4. napirend - Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől történő ellátási formájára

5. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

6. napirend - Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztására (zárt ülés lehetséges)

7. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására

8. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

9. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

14. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására  

     Melléklet

15. napirend - Javaslat az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága részére önkormányzati tulajdonú számítástechnikai eszközök kezelésbe adására

16. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására

17. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében városrehabilitációs feladatokra biztosított keret terhére elvégzendő feladatokra

18. napirend - Javaslat turisztikai egyesület alapítására

19. napirend - Tájékoztató az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében 2015. I. félévben tett intézkedésekről

20. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21. napirend - Tájékoztató a 2015. július 23. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

22. napirend -Közérdekű kérdések, javaslatok, észrevételek

Új napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú földterületek forgalomképességi minősítésének felülvizsgálatára